W zakres działalności związanej z geologią wchodzą takie czynności jak: prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych.

Zajmujemy się opracowywaniem opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektów geotechnicznych. Wykonujemy odwierty geotechniczne. Oferujemy wykonanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, a także dokumentacji hydrogeologicznych. Przygotowujemy opracowania ekofizjograficzne w zakresie dotyczącym zagadnień geologii i geotechniki.

W ramach naszej oferty geologii inżynierskiej prowadzimy wstępne badania warunków gruntowo-wodnych w celu ustalenia przydatności działek budowlanych pod zabudowę na etapie ich zakupu. Na tej podstawie zajmujemy się doradztwem w zakresie przydatności terenów pod inwestycje. Prowadzimy nadzory geologiczne i geotechniczne inwestycji budowlanych i drogowych. Obejmują one roboty ziemne, odbiory wykopów fundamentowych i drogowych oraz nasypów. Oprócz tego wykonujemy i dokumentujemy odkrywki fundamentów. Nasze badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne mogą służyć także ustaleniu przyczyn awarii budowlanych. Zajmujemy się oceną stanu technicznego budowli różnego typu, w tym obiektów zabytkowych.