Betotest PolskaW ramach badań nad kruszywami prowadzimy szereg różnorodnych działań, dzięki którym zyskają Państwo gwarancję, że przygotowana dokumentacja i wybrane kruszce spełniają wszystkie niezbędne normy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednią kadrę inżynierską i zarządzającą. Oznaczenia wykonywane są w laboratorium posiadającym wymaganą certyfikację.

 

 

 

Zajmujemy się między innymi:

 • Wspomaganiem producentów kruszyw mineralnych w zakresie właściwej dystrybucji dokumentacji (Deklaracje właściwości użytkowych, Etykiety) oraz optymalizacją zakresu niezbędnych badań.
 • Wsparciem producentów we właściwym doborze kruszyw do betonu o specjalnym przeznaczeniu (nawierzchniowy, mostowy, posadzkowy i inne) oraz do betonu zwykłego. Prowadzimy również bieżącą kontrolę materiału na wytwórniach mieszanek betonowych oraz kwalifikację kruszyw pod kątem możliwości zastosowania w produkcji betonu o określonym przeznaczeniu.
 • Prowadzeniem badań kwalifikacyjnych materiałów pod katem przydatności w drogownictwie – nasypy, podbudowy, podsypki, warstwy filtracyjne i mrozoodporne, a także kruszywa do mas bitumicznych.
 • Przygotowywaniem szczegółowych analiz chemicznych i petrograficznych materiału skalnego, a także badaniem kruszyw wbudowanych w konstrukcje pod kątem diagnostycznym.

 

Prowadzimy 6 głównych badań kruszyw:

 

Badanie składu ziarnowego kruszywa

Analiza sitowa jest podstawowym badaniem kruszywa pozwalającym wstępnie zakwalifikować materiał do poszczególnych zastosowań technologicznych. W celu optymalizacji parametrów fizyko-mechanicznych produkowanych mieszanek, technologia betonu, mas bitumicznych czy stabilizacji wymaga ściśle określonych frakcji kruszyw. Dokładne ustalenie uziarnienia, a także utrzymanie go w danej kategorii stanowi podstawę dobrej współpracy na linii producent – wykonawca. Uziarnienie kruszywa określa się za pomocą symboli d/D, gdzie d oznacza dolny wymiar kruszywa, a D – górny wymiar podany w milimetrach.

 

Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych w kruszywie

Do pyłów mineralnych zaliczamy wszystkie drobne cząstki zawarte w kruszywie o wymiarze poniżej 0,063 mm, które powstały w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub obróbki mechanicznej np. kruszenia. Ze względu na dużą powierzchnię adsorpcyjną oraz zdolność do pęcznienia w przypadku cząstek ilastych, określenie zawartości pyłów mineralnych ma kluczowe znaczenie w technologii betonu, gdzie ich zawartość nie powinna przekraczać 3%, a w niektórych przypadkach 1%. W drogownictwie, z uwagi na lepszą zagęszczalność materiału, dopuszcza się znacznie wyższe zawartości pyłów, zwykle do 10%.

 

Wskaźnik kształtu

Wskaźnik kształtu kruszywa jest parametrem geometrycznym określającym procentowy udział ziaren kruszywa o stosunku długości ziarna do jego grubości większym niż 3, czyli tzw. ziaren nieforemnych. Ziarna o takim kształcie mogą być wynikiem procesów naturalnych, stanowią wówczas zawartość kilkuprocentową masy kruszywa lub częściej mogą powstawać w wyniku mechanicznego kruszenia frakcji grubszych. Ze względu na kształt, ziarna nieforemne charakteryzują się mniejszą odpornością mechaniczną oraz tendencją do tworzenia pustych przestrzeni w stosie okruchowym, pogarszając tym samym parametry betonu czy mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

Oznaczenie odporności na rozdrabnianie

Wzorcową metodą oznaczania odporności na rozdrabnianie kruszywa jest współczynnik Los Angeles, wyrażony wartością procentową masy kruszywa, która po zakończeniu badania przechodzi przez sito 1,6 mm. Badanie określa odporność mechaniczną kruszywa na uderzenia, która zależy od kształtu ziaren, zawartości skał słabych i zwietrzałych oraz składu petrograficznego. Wysoka odporność na rozdrabnianie jest jednym z kluczowych parametrów kruszywa pozwalającym na zastosowanie go do betonu o wysokiej wytrzymałości oraz na podbudowy drogowe.

 

Potencjalna reaktywność alkaliczna

Występowanie w składzie mineralnym kruszywa bezpostaciowej krzemionki, węglanów i krzemianów prowadzić może w zetknięciu z alkaliami pochodzącymi z cementu do tzw. reakcji alkalicznej. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko wpływające destrukcyjnie na beton. Szybką metodą określenia prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji alkalicznej jest określenie potencjalnej reaktywności alkalicznej, polegające na inkubacji kruszywa w podwyższonej temperaturze z wodnym roztworem wodorotlenku sodu. Badanie pozwala wyeliminować kruszywa reaktywne alkalicznie z zastosowania w produkcji betonu lub zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji poprzez zastosowanie odpowiedniego cementu lub dodatku.

 

Mrozoodporność

Jednym z podstawowych parametrów trwałościowych kruszywa jest mrozoodporność. Ze względu na występowanie porów i szczelin w ziarnach, kruszywo narażone jest na destrukcję związaną z rozszerzaniem się zamarzającej wody. Badanie przeprowadza się z użyciem wody destylowanej oraz wody z dodatkiem chlorku sodu. Do badania kwalifikują się wszystkie kruszywa trafiające do betonów mrozoodpornych, a także kruszywa przeznaczone do mieszanek mineralno-asfaltowych. Pośrednio o mrozoodporności wnioskować można na podstawie badania nasiąkliwości. Przyjmuje się, iż kruszywo o nasiąkliwości poniżej 1% uznać można za mrozoodporne.

 

Normy:

Zależy nam na tym, aby nasze usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie. Dlatego w naszych badań skrupulatnie przestrzegamy obowiązujące normy określone poniżej:

 • Betotest PolskaPN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
 • PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
 • PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
 • PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu
 • PN-B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
 • PN-S 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • PN-S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
 • PN-B 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
 • PN-B 11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
 • PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

oraz wiele innych norm obejmujących badania budowlane związane z kruszywami mineralnymi.