W ramach naszej działalności oferujemy szeroki zakres badań dla kruszyw, zarówno stosowanych do betonów, mieszanek związanych, jak również pod kątem przydatności do zagęszczeń. Celem badań kruszyw jest ocena ich jakości, właściwości fizycznych i mechanicznych oraz zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi. Wyniki badań mogą być wykorzystane do oceny zgodności, opracowania specyfikacji technicznych oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

 

 

 

Nasza oferta obejmuje między innymi następujące badania kruszyw:

 • Skład ziarnowy – Metoda przesiewania wg PN-EN 933-1:2012,
 • Zawartość pyłów – Metoda przesiewania wg PN-EN 933-1:2012,
 • Wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4:2008,
 • Zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej lub łamanej PN-EN 933-5:2000; PN-EN 933-5:2000/A1:2005,
 • Wskaźnik piaskowy wg PN-EN 933-8+A1:2015-07,
 • Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3:2000,
 • Zawartość wody – Metoda wagowa wg PN-EN 1097-5:2008,
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość – Metoda piknometryczna wg PN-EN 1097-6:2022-07,
 • Kalifornijski wskaźnik nośności CBR wg PN-EN 13286-47:2022-04,
 • Optymalna zawartość wody oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu – Metoda Proctora wg PN-EN 13286-2:2010; PN-EN 13286-2:2010/AC:2014-07,
 • Odporność na rozdrabnianie – Metoda Los Angeles wg PN-EN 1097-2:2020-09,
 • Wilgotność – Metoda wagowa wg PN-EN 1097-5:2008,
 • Zawartość humusu wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05, pkt 15.1.