Przedstawiamy Państwu szczegółowy zakres działań, które wykonujemy w ramach badań gruntowych. Można je podzielić na 3 główne kategorie:

 

Badania polowe

DSC_6561Składają się one z 4 etapów, które pozwalają na bardzo precyzyjne wyznaczenie wszystkich niezbędnych wskaźników.

 

Analiza makroskopowa

Badania makroskopowe przeprowadza się w celu określenia rodzaju i stanu gruntu bez pomocy jakichkolwiek urządzeń. Wykonuje się je na etapie badań wstępnych w terenie oraz przy każdym badaniu szczegółowym. Badanie pozwala określić następujące cechy gruntów: rodzaj, stan, wilgotność, barwę i zawartość węglanów wapnia (CaCO3). Rozpoznanie wstępne polega na określeniu spoistości gruntu. W przypadku gruntów uznanych za spoiste wykonuje się próbę wałeczkowania, który służy do oceny spoistości gruntu, a następnie próbę rozcierania w wodzie, aby ocenić zawartość frakcji piaskowej. Zgodnie z normą wyniki co najmniej 5% badanych próbek należy porównać z wynikami analogicznych badań szczegółowych.

 

Sondowanie dynamiczne sondą DPL (SD10)

Za pomocą tego badania określa się:

 • stany niespoistych gruntów nasypowych i rodzimych,
 • miąższość warstw o podobnym zagęszczeniu
 • głębokość występowania podłoża nośnego,
 • jednorodność podłoża gruntowego,
 • strefy o obniżonej wytrzymałości,
 • strefy do dalszych badań,
 • wykonanie nasypów i zasypek gruntowych.

Badanie polega na wbijaniu z powierzchni terenu lub z dna otworu wiertniczego żerdzi z końcówką za pomocą młota spadającego ze stałej wysokości. Parametrem sondowania dynamicznego jest liczba uderzeń młota sondy potrzebna do zagłębienia jej końcówki na 0,1m.

 

Pomiar odkształcenia płytą VSS

_DSC6123Celem badania jest pomiar odkształceń pionowych (osiadań) w wyniku nacisku statycznego za pomocą płyty o średnicy 300mm. Na podstawie wyników badań można określić  zagęszczenie badanej warstwy, wskaźnik odkształcenia, pierwotne i wtórne moduły odkształcenia. Badanie wymaga zastosowania przeciwwagi do wywołania ciśnienia pod płytą. W tym celu stosuje się obciążony samochód ciężarowy. Powierzchnia płyty naciskowej na nawierzchni jest w przybliżeniu równa powierzchni styku koła samochodowego. Nośność nawierzchni zależy od nośności zespołu warstw: podłoża, podbudowy i warstwy jezdni.

 

Sondowanie dynamiczne płytą dynamiczną

Dzięki badaniu możemy szybko i orientacyjnie ocenić zagęszczenie badanej warstwy. Może zastępować badania pierścieniem (met. Proctora) lub płytą VSS. Podobnie jak w przypadku badania płytą VSS, również w tym przypadku stosuje się płytę o średnicy 300mm, która wraz z obciążnikiem o masie 10kg symuluje warunki obciążenia kołem poruszającego się pojazdu. Pomiar wywołuje sprężyste osiadanie, które jest mierzone przez urządzenie rejestrujące jako powracająca fala akustyczna.

 

Badania laboratoryjne gruntów

Oprócz badań polowych, przeprowadzamy również analizę gruntów w warunkach laboratoryjnych. W tym przypadku mamy do czynienia z 6 rodzajami badań:

 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia IS

Badanie pozwala porównać gęstość objętościową szkieletu gruntowego bądź też mieszanki uzyskanej w wyniku zagęszczania warstw podłoża, nasypu, podbudowy z gęstością maksymalną, uzyskaną z badania Proctora. Umożliwia ono na bardzo dokładne określenie stanów niespoistych i spoistych gruntów nasypowych, rodzimych oraz mieszanek. Jest to metoda, która pozwala na określenie wartości wskaźnika zagęszczenia z dokładnością wymaganą przy ostatecznych odbiorach wykonanych robót ziemnych.

 

Oznaczenie wskaźnika nośności CBR

Celem badania jest określenie grupy nośności podłoża Gi  gruntowego oraz dobór kruszywa bądź też mieszanki do stosowania na poszczególne warstwy konstrukcyjne ciągów komunikacyjnych. Badanie stosuje się dla gruntów (mieszanek) o zawartości ziaren > 20mm, ale nie więcej niż 20% całości. Określenie wskaźnika nośności pozwala na wymiarowanie grubości konstrukcji nawierzchni podatnych na dowolne obciążenie ruchem. Oznaczenie polega na poddaniu próbie penetracji standardowym trzpieniem próbki uprzednio zagęszczonej.

 

Analiza granulometryczna

Analiza pozwala określić procent zawartości poszczególnych frakcji gruntu za pomocą odsiewu i sedymentacji. Wyniki analizy pozwalają na określenie: rodzaju gruntu, wskaźnika różnoziarnistości, współczynnika filtracji.

 

Oznaczenie wskaźnika piaskowego WP (SE)

Celem badania jest kontrola jakości gruntu i kruszywa stosowanych do stabilizacji mechanicznej, stabilizacji spoiwami hydraulicznymi oraz lepiszczami bitumicznymi oraz kontrola piasków stosowanych do MMA i betonów cementowych. Dzięki badaniu można określić również stopień wysadzinowości gruntu.

 

Oznaczenie kapilarności biernej

Badanie pozwala ocenić niebezpieczeństwo tworzenia się wysadzin w gruncie podczas jego zamarzania oraz obliczyć dodatkowe obciążeni podłoża gruntowego wskutek obniżania się zwierciadła wody gruntowej.

 

Oznaczenie wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej szkieletu (met. Proctora)

Dzięki badaniu możliwe jest oznaczenie takiej wilgotności, przy której grunt bądź też mieszanka zagęszczane przez ubijanie w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową szkieletu.

 

Badanie podbudów

W ramach kompleksowej analizy podbudowy przeprowadza się następujące badania:

 

_DSC6251Pomiar odkształcenia płytą VSS

W badaniu mierzone są odkształcenia pionowe (osiadania) w wyniku nacisku statycznego za pomocą płyty o średnicy 300mm. Na podstawie wyników badań można określić  zagęszczenie badanej warstwy, wskaźnik odkształcenia oraz pierwotne i wtórne moduły odkształcenia. Badanie wymaga zastosowania przeciwwagi w celu wywołania ciśnienia pod płytą. Wykorzystuje się do tego obciążony samochód ciężarowy. Powierzchnia płyty naciskowej na nawierzchni jest w przybliżeniu równa powierzchni styku koła samochodowego. Nośność nawierzchni zależy od nośności zespołu warstw: podłoża, podbudowy i warstwy jezdni.

 

Badanie mrozoodporności podbudowy

Beton oraz inne materiały na bazie spoiw hydraulicznych to materiały porowate. Zawarte w nich pory, w szczególności pory kapilarne, w środowisku wilgotnym i mokrym wypełniają się wodą. W temperaturach ujemnych woda, zamieniając się w lód, zwiększa swoją objętość. Wywołuje to wewnątrz betonu naprężenia, które pomału niszczą jego strukturę.

 

Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest jego podstawowym parametrem technicznym. Determinuje ona nośność konstrukcji wykonanych z tego materiału. Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobranych w trakcie betonowania określa potencjalną wytrzymałość wbudowanego betonu. Jego wytrzymałość w konstrukcji zależy bowiem nie tylko od jakości dostarczonej mieszanki betonowej, ale również od technologii jej wbudowania, sposobu zagęszczenia, zapewnionych warunków pielęgnacji. Wykrycie zaniżonej wytrzymałości na ściskania badanego betonu pozwala jednak, mimo że wyniki uzyskiwane są 28 dni od pobrania próbki, na weryfikację wytrzymałości in situ i w razie potrzeby wykonanie wzmocnień wybranych elementów konstrukcji przed ich całkowitym obciążeniem.

 

Analiza granulometryczna

Celem analizy jest oznaczenie procentowej zawartości poszczególnych frakcji gruntu za pomocą odsiewu i sedymentacji. Wyniki analizy pozwalają na określenie: rodzaju gruntu, wskaźnika różnoziarnistości, współczynnika filtracji.

 

Normy:

Zależy nam na tym, aby nasze usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie. Dlatego w naszych badań skrupulatnie przestrzegamy obowiązujące normy określone poniżej:

 • Analiza sitowa wg PN-B-04481:1998, PN-EN 933-1
 • Analiza areometryczna wg PN-B-04481:1998,
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8, BN-8931-12,
 • Określenie przydatności gruntu do robót ziemnych:
  • analiza granulometryczna zgodnie z normą PN-B 04481:1988,
  • o wskaźnik piaskowy zgodnie z normą BN 8931-01,
  • o współczynnik filtracji k10 zgodnie z normą BN-76/8950-03,
  • PN-55/B-04492
  • o kapilarność bierna zgodnie z normą PN-60/B-04493
  • o wskaźnik różnoziarnistości U.
 • Badanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej metodą Proctora wg PN-B-04481:1988, PN-EN 13286-2,
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą cylinderków wciskanych wg PN-B-04481:1988,
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą objętościomierza piaskowego / wodnego wg BN-8931-12,
 • Badanie modułu odkształcenia podłoża, nasypów, podbudów  płytą VSS wg PN-S-02205, 64/8931-02, (przeciwwaga po stronie zleceniodawcy)
 • Badanie stopnia zagęszczenia sondą DPL wg PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2,
  – Badanie modułu dynamicznego płyta dynamiczną (obliczenie Is oraz Ev2),
 • Badanie CBR oraz IPI wg PN-EN 13286-47,
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem zgodnie z normą PN-EN 13286-41
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności mieszanek związanych spoiwem
 • Określenie przydatności kruszywa do podbudów stabilizowanych mechanicznie
 • Określenie przydatności gruntu i kruszywa do stabilizacji cementem
 • Wiercenia geotechniczne
 • Opinie geologiczne
 • Dokumentacje geologiczne