Betotest PolskaBadania typu stanowią pierwsze stadium procedury wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu. Na ich podstawie Producent określa zestaw zasadniczych charakterystyk produktu, stanowiących integralny element sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania produktu. W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksowe badania typu w oparciu aktualne, obowiązujące normy i przepisy prawne.

 

 

 

Wśród zakresu działalności związanej z badaniami typu wyróżnić można m.in.:

 

Kruszywa

Betotest PolskaBadania typu prowadzone w głównej mierze w oparciu o wymagania norm PN-EN 12620 Kruszywa do betonu oraz PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym czy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wśród podstawowych wymagań tych norm znajdą Państwo analizę składu granulometrycznego, określenie zawartości pyłów, opis petrograficzny kruszyw, badania odporności na rozdrabnianie czy określenie zawartości siarki i chlorków. Bardzo istotne jest prawidłowe zakwalifikowanie kruszywa do danego zastosowania w budownictwie oraz prawidłowa implementacja badań typu do dokumentacji przekazywanej klientowi.

 

Kostka brukowa, prefabrykowane elementy drogowe

Betotest PolskaWyroby wibroprasowane przeznaczone na nawierzchnie drogowe, parkingi czy też ciągi piesze, narażone są na szereg oddziaływań środowiska, w którym docelowo pracują. Zmienne warunki atmosferyczne, okresowe zamrażanie i rozmrażanie oraz ścieranie ich powierzchni przez koła samochodów czy pracujących na nich urządzeń, mogą destrukcyjnie wpływać na ich właściwości użytkowe. Poza wytrzymałością istotne jest również określenie parametrów takich jak nasiąkliwość czy odporność na działanie środków odladzających, powszechnie stosowanych w okresie zimowym.

 

Elementy murowe z betonu kruszywowego lub kruszyw lekkich

Prefabrykaty produkowane z przeznaczeniem na elementy murowe powinny cechować się odpowiednią do zastosowania wytrzymałością oraz – w przypadku tych narażonych na oddziaływanie czynników zewnętrznych – szczelnością, a co za tym idzie niską absorpcją wody. Stanowią one często nie tylko element konstrukcji murowej, ale także izolację termiczną czy dźwiękową. W ramach naszej działalności umożliwimy Państwu przeprowadzenie badań typu przygotowujących do sprzedaży produktów murowych zarówno w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 4, jak i 2+ – czyli z udziałem jednostki certyfikującej zakład produkcyjny.

Na podstawie określonych w badaniach typu zasadniczych charakterystyk i ich oceny określone zostają właściwości użytkowe wyrobu, bezpośrednio odnoszące się do podstawowych wymagań wobec obiektów budowlanych. Należą do nich m.in. stateczność, bezpieczeństwo użytkowania, oszczędność energii czy bezpieczeństwo pożarowe – czyli wszystko, co najważniejsze dla potencjalnego użytkownika.